SDL窗口创建与显示

       SDL创建窗口有相应的步骤,如下

(1)调用SDL_CreateWindow,

(2)创建渲染器SDL_CreateRenderer,

(3)显示,调用SDL_RenderPresent,在显示前最好清空之前的显示,调用SDL_RenderClear,

       根据上述步骤,编写SDL窗口代码,如下:

#include <iostream>
#include "SDL.h"

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[]) //main函数必须要有参数
{
	SDL_Window *pWindow = NULL;
	SDL_Renderer  *pRender = NULL;

	//1 SDL初始化
	SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);

	// 2 创建窗口
	pWindow = SDL_CreateWindow("SDL2 Window", 100, 100, 640, 480, SDL_WINDOW_SHOWN | SDL_WINDOW_BORDERLESS);
	if (!pWindow)
	{
		cout << "window create failed" << endl;
		SDL_Quit();
		return -1;
	}
	cout << "Window Create Success" << endl;

	//3 创建Render
	pRender = SDL_CreateRenderer(pWindow, -1, 0);
	if (!pRender)
	{
		SDL_Log("Create Render Failed");
		SDL_DestroyWindow(pWindow);
		return -1;
	}

	SDL_SetRenderDrawColor(pRender, 255, 0, 0, 255);  //设置窗口颜色,默认是黑色

	SDL_RenderClear(pRender);    //清空之前的数
	
	//4 显示render
	SDL_RenderPresent(pRender);  
	
	SDL_Delay(30000);  //延时显示30秒,不然窗口一闪而过

	// 销毁窗口
	SDL_DestroyWindow(pWindow);

	// SDL退出
	SDL_Quit();
    return 0;
}

     如果不用延时,窗口在显示后将一闪而过,也可以用SDL事件来处理。

©️2020 CSDN 皮肤主题: 代码科技 设计师:Amelia_0503 返回首页
实付 49.90元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值